GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(informační memorandum o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, potenciálních, současných a bývalých klientů, smluvních partnerů, subdodavatelů, zpracování pro marketingové účely a pro účely uplatnění nároků)

Společnost IPS s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26466821, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84156 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje, a to pro účely, za kterými jste udělili naší Společnosti jakožto Správci souhlas s jejich zpracováním nebo pro účely, u nichž existuje jiný právní základ zpracování osobních údajů. V tomto informačním memorandu najdete podrobnější informace o zpracovaní Vašich osobních údajů jakožto informace o Vašich právech jako subjektu údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“). Naše Společnost je Správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že naše Společnost určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Obchodní firma: IPS s.r.o.

Adresa: Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

Email: gdpr@ips-ag.com

Telefonický kontakt: +420225990932

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

2.1. Běžné osobní údaje: Naše Společnost jakožto Správce zpracovává ty osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním elektronického formuláře na naší webové stránce www.ips-ag.com, prostřednictvím e-mailu, telefonicky, písemně nebo jinými prostředky, přičemž jde zejména o následující osobní údaje:  jméno, příjmení, titul, datum narození, identifikační číslo, adresa bydliště, adresa sídla, e-mail, telefonní číslo, státní příslušnost a číslo bankovního účtu, případně též o fotografie či videa.

2.2. Zvláštní kategorie osobních údajů: Naše Společnost jakožto Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI) A PRÁVNÍ ZÁKLADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

3.1. Osobní údaje pro daný účel: V rámci naší činnosti, respektive při poskytovaní našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje vždy pro konkrétní předem stanovený účel, přičemž každý účel zpracování vyžaduje pouze některé Vaše osobní údaje. To znamená, že zpracování konkrétních osobních údajů bude vždy záležet na daném účelu, pro který osobní údaje naše Společnost zpracovává. Na straně druhé, pokud nám nebudou poskytnuty příslušné osobní údaje, které jsou pro daný účel třeba, naše Společnost Vám nebude schopná poskytnout příslušnou službu nebo bude schopná ji poskytnout jen v omezeném rozsahu, což pro Vás v konečném důsledku může být nežádoucí.

3.2. Účely zpracování a příslušný právní základ: Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů závisí na kategorii osobních údajů, které zpracováváme a na účelu, za kterým osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na základě následujících právních základů:

Účel zpracování:

Právní základ zpracování:

Vyhledávání zaměstnanců (jde o zpracování identifikačních a kontaktních údajů a kvalifikačních a/nebo profesních údajů uchazeče, abychom mohli uchazeče zařadit do výběrového řízení a případně mu mohli učinit pracovní nabídku)

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy a v rámci opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Databáze uchazečů o zaměstnání pro případný budoucí kontakt (jde o zpracování identifikačních a kontaktních údajů a kvalifikačních a/nebo profesních údajů uchazeče, abychom mohli uchazeče v případě, že se v budoucnu uvolní vhodné pracovní místo, pozvat k účasti ve výběrovém

řízení či mu učinit pracovní nabídku)

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Marketingové účely (jde především o zasílání newsletteru, hodnocení spokojenosti klientů, zasílání nabídek a reklam na produkty a služby nabízené naší Společností)

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 

(v případě, že jste naším bývalým nebo současným klientem, přičemž jste neudělili naší Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů na marketingové účely, naše Společnost zpracovává tyto údaje pro uvedený účel, avšak toliko pro přímý [direct] marketing, na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Klienti Společnosti (jde o zpracování osobních údajů klientů pro účely přípravy a uzavření smluvní dokumentace, kterou klient požaduje uzavřít s naší Společností a dále ke zpracování osobních údajů klientů nezbytných k plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a naší Společností)

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy a v rámci opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Účetní účely (jde o zpracování osobních údajů obchodních partnerů a subdodavatelů Společnosti, které jsou fyzickými osobami, včetně kontaktních údajů obchodních partnerů a subdodavatelů, pro účely realizace smluvních a obchodních vztahů)

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy a v rámci opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Uplatňování právních nároků (jde o zpracování osobních údajů pro účely uplatňování právních nároků naší Společnosti v soudních, mimosoudních, rozhodčích, správních, exekučních a insolvenčních   řízeních)

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Identifikační a kontaktní údaje (jde o základní kontaktní údaje zástupců právnických osob a jiných fyzických osob, které získáme z veřejně dostupných zdrojů k tomu určených, od těchto osob osobně a od jiných osob)

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Prezentace Správce a propagace služeb poskytovaných Správcem (zpracování fotografií a/nebo videí z pracovních či nepracovních akcí pořádaných u Správce, avšak bez dalších identifikačních a jiných osobních údajů spojených s fotografií a/nebo videem, a to za účelem prezentace Správce či propagace služeb poskytovaných Správcem prostřednictvím tištěných a/nebo elektronických médií, webových stránek Správce a/nebo sociálních sítích Správce)

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu: GDPR naší Společnosti jakožto Správci umožňuje zpracovávat osobní údaje i bez toho, aby byl naší Společnosti udělen souhlas ke zpracování těchto osobních údajů nebo aby naše Společnost zpracovávala osobní údaje na základě jiného právního základu jako například plnění smlouvy nebo plnění povinnosti podle zvláštního zákona. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je naše Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje i na základě oprávněného zájmu.

3.4. Konkrétní účely zpracování na základě oprávněného zájmu: Vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku, přičemž podrobnosti o uvedeném právu jsou uvedené i v bodě 6.1.6 níže. Pokud uplatníte právo vznést námitku vůči konkrétnímu zpracování, naše Společnost nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud neprokáže, že důvodem ke zpracování osobních údajů je prokazování, uplatňování anebo hájení jejích právních nároků.

3.4.1. Oprávněný zájem pro marketingové účely: Oprávněný zájem naší Společnosti na zpracování Vašich osobních údajů (zejména titul, jméno, příjmení, bydliště a email) pro marketingové účely (zasílání newsletteru, zasílání nabídek a reklam na produkty a nabízené naší Společností našim klientům) spočívá v tom, že prostřednictvím propagování služeb a produktů naší Společnosti, bude umožněn rozvoj a růst naší Společnosti, přičemž z našich zkušeností je prokazatelné, že klienti, kteří využili naše služby a produkty, ocenili náš přístup a profesionalitu a je evidentní celková spokojenost klientů s pracovníky a partnery naší Společnosti. Vzhledem k oblasti a segmentu, v kterém naše Společnost působí, je zpracovávání osobních údajů naší Společností pro účely propagace naší Společnosti neodmyslitelným prostředkem pro získání obchodních příležitostí u klientů a zákazníků, kteří jsou s našimi službami spokojení. Vzhledem k našemu individuálnímu přístupu se naše Společnost snaží pro předmětné marketingové účely zpracovávat výlučně základní kontaktní osobní údaje subjektů údajů, které nám tyto osobní údaje dobrovolně poskytly a jsou našimi klienty.

3.4.2. Oprávněný zájem na vymáhání právních nároků: Oprávněný zájem naší Společnosti na zpracování Vašich osobních údajů za účelem uplatnění právních nároků naší Společnosti spočívá v tom, že k tomu, aby naše Společnost účinně a efektivně v souladu s příslušnými právními předpisy uplatnila své právní nároky v soudních, mimosoudních, rozhodčích, exekučních a insolvenčních řízeních, potřebuje zpracovat příslušné osobní údaje subjektů údajů

3.4.3. Identifikační a kontaktní údaje: Mnoho zástupců právnických osob jakožto i jiné fyzické osoby poskytují naší Společnosti své identifikační a kontaktní údaje v rámci obchodní komunikace nebo v zájmu budoucí spolupráce. Stejně tak naše Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů, jejichž identifikační a kontaktní údaje jsou zveřejněné či jinými osobami poskytované za účelem potenciální obchodní spolupráce s naší Společností či se společnostmi, které fungují v obdobném podnikatelském segmentu jako naše Společnost, resp. v obdobném podnikatelském segmentu jako naši partneři a klienti. Naše Společnost má oprávněný zájem na tom, aby tyto osobní údaje zpracovávala, protože přímo souvisí s rozvojem a chodem hlavních podnikatelských činností naši Společnosti.

4. PŘÍJEMCI ČI KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Seznam příjemců osobních údajů: Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

4.1.1. spolupracovníkům naší Společnosti, kteří nejsou zaměstnanci, a kteří zabezpečují chod naší Společnosti a poskytování služeb naší Společností;

4.1.2. zaměstnancům naší Společnosti;

4.1.3. marketingovým a PR agenturám pro účely propagace služeb a produktů které naše Společnost poskytuje;

4.1.4. pojišťovnám, jejich agentům a zprostředkovatelům (v případě, že u klienta vznikne požadavek, aby v souvislosti s našimi službami či produkty, které poskytuje naše Společnost, byly poskytnuty také služby pojištění);

4.1.5. poskytovatelům IT služeb, kteří pro naši Společnost zabezpečují komplexní IT zabezpečení a infrastrukturu, včetně webových stránek;

4.1.6. společníkům Společnosti.

4.2. Orgány státu a ostatní třetí strany: Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty i jakémukoliv příslušnému orgánu činném v trestním řízení, státnímu zastupitelství, soudu, regulátorovi, orgánům dohledu a kontroly, vládní agentuře, exekutorovi, insolvenčnímu správci nebo jiné třetí straně, pokud se naše Společnost domnívá, že takovéto poskytnutí osobních údajů je:

4.2.1. v souladu s obecně závazným právním předpisem nebo GDPR; nebo

4.2.2. potřebné pro účely uplatnění, založení či hájení zákonného práva či nároku naší Společnosti; nebo

4.2.3. potřebné pro ochranu důležitých zájmů naší Společnosti či důležitých zájmů jakékoliv jiné osoby.

4.3. Ostatní subjekty: Vaše osobní údaje můžeme taktéž poskytnout kupujícímu nebo potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakoukoliv reorganizací, restrukturalizací, sloučením či prodejem nebo jiným převodem aktiv naší Společnosti za předpokladu, že informujeme přijímací stranu, že musí použít Vaše osobní údaje jen k účelům uvedeným v tomto informačním memorandu.

4.4. Poskytnutí osobních údajů na pokyn subjektu údajů: Vaše osobní údaje můžeme taktéž poskytnout i jiným příjemcům, pokud k takovému poskytnutí osobních údajů dáte naší Společnosti souhlas nebo dáte naší Společnosti k takovému poskytnutí Vašich osobních údajů pokyn.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budeme uchovávat nejdéle po dobu, pro kterou je to nutné pro účely, na které Vaše osobní údaje naše Společnost zpracovává; to však neplatí, pokud obecně závazný právní předpis povoluje anebo vyžaduje, abychom předmětné osobní údaje uchovávali po delší dobu.

5.2. Vaše jednotlivé osobní údaje uchováváme po následující doby:

Účel

Doba uchovávání

Vyhledávání zaměstnanců

Po dobu trvání výběrového řízení, resp. do okamžiku, kdy uchazeč o zaměstnání odmítne pracovní nabídku nebo se Společnost rozhodne uchazeči pracovní nabídku neučinit

Databáze uchazečů o zaměstnání pro případný budoucí kontakt

Po dobu platnosti souhlasu (3 roky), resp. do okamžiku odvolání souhlasu

Marketingové účely

Po dobu platnosti souhlasu (3 roky), resp. do okamžiku odvolání souhlasu

 

V případě zpracování osobních údajů na základe oprávněného zájmu, po dobu nezbytnou na splnění účelu zpracování, nejdéle po dobu 5 let

Klienti Společnosti

Po dobu platnosti právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a následně 5 let pro účely archivace podle zvláštního zákona

Účetní účely

Po dobu platnosti právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a následně 5 let pro účely archivace podle zvláštního zákona

Uplatňovaní právních nároků

Po dobu, která je nezbytná k uplatňování práv a nároků naší Společnosti, nejméně po dobu trvání promlčecí doby podle Občanského zákoníku, nejvýše však po dobu 10 let od skončení právního vztahu (například od zrušení anebo splnění smlouvy). V případě iniciování soudního anebo správního řízení bude naše Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje po nezbytnou dobu, během které bude trvat příslušné soudní anebo správní řízení.

Identifikační a kontaktní údaje

Po dobu, která je nezbytná na navázání kontaktu s uvedenými osobami, nejvýše však po dobu 5 let od jejich získání

Prezentace Správce a propagace služeb poskytovaných Správcem

Po dobu platnosti souhlasu (5 let), resp. do okamžiku odvolání souhlasu

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Jednotlivá práva subjektů údajů: Stejně jako má naše Společnost svoje práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů, taktéž i Vy máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů (osobních údajů, které se Vás týkají). Jde o tato práva:

6.1.1. Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo od naší Společnosti získat potvrzení o tom, jestli naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, jaké osobní údaje zpracovává, pro jaké účely je zpracovává, na jakou dobu je uchovává, odkud je naše Společnost získává, kam je poskytuje, kdo jiný kromě naší Společnosti příslušné osobní údaje zpracovává či jak dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování při zpracovávání Vašich osobních údajů a jaká jiná práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Všechny uvedené informace jsou poskytnuty v tomto informačním memorandu, avšak pokud máte dojem, že nevíte, zda a jaké Vaše osobní údaje naše Společnost zpracovává a jak je zpracovává, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. V rámci uvedeného práva na přístup můžete naši Společnost požádat o kopii zpracovaných osobních údajů, přičemž poprvé Vám kopii naše Společnost poskytne bezplatně a další poskytnuté kopie budou zpoplatněné poplatkem přiměřeným administrativním nákladům.

6.1.2. Právo na opravu: V případě, že zjistíte, že naše Společnost zpracovává Vaše nepřesné, nesprávné anebo neúplné osobní údaje, máte právo na to, aby naše Společnost tyto osobní údaje opravila, případně doplnila.

6.1.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut): V následujících případech máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které naše Společnost zpracovává, byly bez zbytečného odkladu vymazány:

6.1.3.1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, na které je naše Společnost získala anebo jinak zpracovala; anebo

6.1.3.2. jste odvolali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, přičemž ke zpracování těchto osobních údajů byl potřebný Váš souhlas a zároveň naše Společnost nemá jiný důvod anebo jiný právní základ pro jejich zpracování (například pro uplatňování práv a nároků naši Společnosti); anebo

6.1.3.3. využijete svoje právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (bližší podrobnosti k příslušnému právu jsou uvedené v bodě 6.1.6 níže), které naše Společnost zpracovává na základě oprávněného zájmu a naše Společnost zjistí, že nemá žádné jiné oprávněné zájmy, které by naši Společnost opravňovaly k dalšímu zpracování těchto osobních údajů; anebo

6.1.3.4. by naše Společnost zpracovávala Vaše osobní údaje nezákonně; anebo

6.1.3.5. aby se splnila zákonná povinnost stanovená v obecně závazném právním předpise, který se na naši Společnost vztahuje; anebo

6.1.3.6. se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti adresovanou přímo dítěti.

Je potřebné Vás upozornit, že i když půjde o některý z výše uvedených případů, naše Společnost není povinna Vaše osobní údaje (osobní údaje, které se Vás týkají) vymazat, pokud je jejich zpracování potřebné:

6.1.3.7. pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; anebo

6.1.3.8. pro splnění právní povinnosti naši Společnosti podle obecně závazného právního předpisu; anebo

6.1.3.9. pro účely archivace, vědeckého anebo historického účelu anebo pro statistické účely; anebo

6.1.3.10. pro prokázání, uplatnění anebo hájení právních nároků naší Společnosti.

6.1.4.  Právo na omezení zpracování: V určitých případech máte kromě práva na výmaz také právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, prostřednictvím kterého můžete v konkrétních případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a aby tyto osobní údaje nebyly předmětem žádných dalších zpracovatelských operací po určitou dobu. Naše Společnost je povinná omezit zpracování Vašich osobních údajů v případe, že

6.1.4.1. napadnete správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího naší Společnosti ověřit správnost osobních údajů; anebo

6.1.4.2. zpracování Vašich osobních údajů je protizákonné a nesouhlasíte s vymazáním těchto osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití; anebo

6.1.4.3. naše Společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy pro prokázání, uplatnění anebo hájení Vašich právních nároků; anebo

6.1.4.4. využijete svoje právo vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů (bližší podrobnosti k předmětnému právu jsou uvedené v bodě 6.1.6 níže), a to až do ověření, či oprávněné důvody na straně naši Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud se zpracování Vašich osobních údajů omezilo na základě tohoto práva na omezení zpracování, takovéto osobní údaje s výjimkou uchovávání může naše Společnost zpracovávat jen s Vaším souhlasem anebo pro prokazování, uplatňování anebo hájení právních nároků naši Společnosti, anebo na ochranu práv jiné fyzické anebo právnické osoby, anebo z důvodů důležitého veřejného zájmu státu, který je členským státem Evropské unie anebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

6.1.5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat všechny Vaše osobní údaje, které jste poskytli naší Společnosti, pokud je naše Společnost zpracovává na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů anebo na základě plnění smlouvy, přičemž se musí jednat výlučně o osobní údaje, které naše Společnost zpracovává pomocí automatizovaných prostředků (elektronicky). Vaše osobní údaje Vám poskytneme v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje přímo jinému správci, pokud je to technicky možné.

6.1.6. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonáváno na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu, včetně námitky proti profilování, které je založené na základe oprávněného zájmu. Naše Společnost nebude dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, anebo pokud naše Společnost neprokáže důvody na prokazování, uplatnění anebo obhájení svých právních nároků.

Pokud naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše Společnost už nebude tyto osobní údaje pro takový účel zpracovávat.

6.1.7. Způsob uplatnění práv: Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů naši Společnosti, které jsou uvedené v bodě 1 výše.

6.1.8. Právo podat stížnost u Úřadu: Pro uplatnění výše uvedených práv můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů také stížnost ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů naší Společností. Sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů je na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, přičemž ostatní údaje najdete na webové stránce: https://www.uoou.cz/

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

7.1. Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (zemí, které nejsou členským státem Evropské unie ani smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru) nebo mezinárodním organizacím, ledaže

7.1.1. Evropská komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany,

7.1.2. Společnost poskytne vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

8. PRÁVO KDYKOLIV ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. V případě, že jste naší Společnosti udělili souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů (právním základem pro zpracování některých osobních údajů naší Společností je souhlas anebo výslovný souhlas), takový souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktních údajů naši Společnosti uvedených v bodě 1 výše. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

9. ZMĚNY V TOMTO INFORMAČNÍM MEMORANDU

9.1. Toto informační memorandum o ochraně osobních údajů můžeme průběžně aktualizovat v reakci na změnu právního, technického anebo obchodního vývoje. Při aktualizaci tohoto informačního memoranda o ochraně osobních údajů přijmeme vhodná opatření k tomu, abychom Vás v závislosti na významu změn, které byly provedeny, o těchto změnách informovali. Stejně tak si od Vás vyžádáme Váš souhlas s jakýmikoliv významnými změnami tohoto informačního memoranda o ochraně osobních údajů, pokud to budou požadovat příslušné obecné závazné předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Cookie Consent with Real Cookie Banner